Kit Digital

AETI ofereix un servei de suport per obtenir el Kit Digital, que permet a qualsevol empresa que compleixi els requisits (https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital) obtindre subvencions directes per a la digitalització del seu negoci.

Disposem de manuals per a gestionar el kit digital, els podeu trobar aquí:

https://nuvol.aeti.org/index.php/s/RjyJt426KJ3Gjxa

Aquestes són les empreses d’AETI que són agents digitalitzadors acreditats:

EDORTEAM

SEMIC

ARITMOS

VUNKERS

BTACTIC

IG ELEPHANT

ORIGINALTEC

NUBULUS

ESOFITEC

IFR GRUP

LLEIDA.NET

Fiscal
Actualment, el món empresarial està sotmès a constants canvis de legislació en matèria tributària. Fruit de la nova conjuntura política europea, es produeix una tendència a l’harmonització de les diferentes legislacions dels estats membres. Davant d’aquesta realitat, cal disposar d’informació clara, fluïda i actualitzada. La tasca del Departament Fiscal es pot resumir en:

 • Gestió i càlcul d’autoliquidacions, declaracions-liquidacions, declaracions informatives, tant d’imposició directa com d’indirecta, que estan obligades a presentar i liquidar les empreses a l’Administració local, autonòmica i estatal.
 • Tràmits davant els òrgans de gestió, recaptació i inspecció de l’Agència Tributària de la Delegació de Lleida.
 • Informació de les principals novetats en tributació de la normativa vigent.
 • Atenció de consultes de tipus tributari de les empreses associades.
 • Adaptació a les noves tecnologies, oferir la possibilitat a l’empresa associada de presentar les seves declaracions via telemàtica.
Jurídic
La prestació de serveis que realitza l’Assessoria Jurídica va a càrrec de personal propi i que ofereix el servei d’una forma personalitzada i en les mateixes installacions de la Fundació, on s’atenen les consultes i visites dels nombrosos associats que fan ús del servei.

La tasca desenvolupada ha estat molta i molt variada. A continuació en fem la relació:

 • Atenció a consultes telefòniques de caire laboral, i d’altres relacionats amb temes privats i personals.
 • Redacció de gran quantitat de contractes.
 • Arbitratges de dret davant del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
 • Confecció de recursos administratius.
 • Preparació i assistència als actes de conciliació davant el CEMAC.
 • Reclamacions prèvies a la via laboral.
 • Assistència lletrada.
 • Transaccions extrajudicials amb professionals de l’advocacia.
 • Reunions amb funcionaris de diversos organismes i serveis administratius per solucionar problemes en nom de l’associat.
 • Collaboració en la negociació i redacció de convenis collectius en els sectors de la construcció, de la fusta, de neteja i de pastisseria.
 • Assistència a les Comissions Paritàries, tramitació de documentació al Registre de la Propietat i Mercantil.
 • Redacció d’informes sobre matèries relacionades amb els diferents sectors que engloba la COELL.
 • Constitució, modificació i dissolució de societats limitades, societats laborals, cooperatives, societats civils i comunitats de béns.
 • Constitucions de comunitats de propietaris.
 • Redacció de recursos administratius en matèria laboral i de seguretat social en matèria de trànsit, transports i aspectes tributaris.
  Confecció de tota mena de consultes i circulars informatives sobre diferents temes, així com totes aquelles que consideri oportú consultar el soci.
 • Presentació i seguiment de Projectes d’obres en l’Ajuntament.
 • Sollicituds de llicències d’obres i permisos d’obres menors, ocupacions via pública, guals,…
 • Redacció de recursos derivats de liquidacions i resolucions sancionadores referent a aspectes impositors de règim local.
 • Tramitació d’alteracions de béns, canvis de nom, altes,… davant la Gerència Territorial del Cadastre, així com la presentació de recursos, si s’escau.
 • Tràmits davant la concessionària Aigües Lleida i la companyia elèctrica.
 • Informar sobre temes relacionats amb les Telecomunicacions: impostos, servituds, propietat, habitatge, …
 • Informar sobre l’aplicació de la nova LOE.
 • En relació a l’Administració local, elaborar informes i allegacions, i també informem dels canvis de tramitació interns que pot adoptar l’Ajuntament i que no són aprovats ni publicats a través d’Ordenances o normes.
 • Tramitació de permisos d’activitats, d’obertura, canvis de nom en relació a les activitats i, actualment, informar sobre la nova Llei d’Intervenció integral de l’Administració Ambiental que regula tot el referent a activitats sense llicència i les seves futures renovacions.
 • Assessorament sobre temes relacionats amb el medi ambient, com poden ser els residus, l’aigua, etc., en aspectes normatius i de tramitació

Hem de destacar que hem subscrit un Conveni de collaboració amb el CIDEM, per mitjà del qual ens hem convertit en Punt d’Informació CIDEM, cosa que ens permet informar sobre subvencions, crèdits i tot tipus d’ajuts, principalment en l’àmbit de les PYMES.

Finalment, podem dir que el departament cobreix un assessorament integral en tots els àmbits a les empreses associades, a més d’un assessorament puntual i concret si existeix una normativa específica d’aquell sector o àmbit.

L’assessoria jurídica resta oberta a qualsevol gestió que se li encarrega, i es preocupa de buscar els mitjans materials i humans, així com la infraestructura adequada, que cada situació exigeix, per tal de poder atendre satisfactòriament els assumptes a considerar. A més, sempre s’intenta solucionar els problemes amb la mínima càrrega econòmica per a l’associat.

Administratiu
Des d’aquest departament s’han efectuat les trameses de les diferents comunicacions als associats, preparació de la documentació necessària per a la realització de les diferents reunions de Juntes Directives, Assemblees Generals, Festes Patronals, Reunions de Treball dels diferents Gremis, així com la confecció de les corresponents convocatòries, actes memòries, dossiers, informes, etc.

El departament s’encarrega també de la coordinació entre els diferents departaments de les tasques a realitzar, com són l’atenció i l’orientació als associats, la facturació de quotes i Serveis, el control d’impagats, tramesa de cartes i trucades de reclamació dels mateixos. Una altra de les funcions essencials és portar la comptabilitat i la confecció de llibres oficials de l’entitat i dels comptes particulars dels diferents Gremis i Associacions; i també de la confecció i edició d’extractes i resums de comptes concrets o de gremis.

I a banda dels departaments propis de la COELL, també fa de secretraria de les Federacions i dels seus gremis respectius, amb l’assessorament en la constitució d’estatuts, en la prearació de Juntes, jornades i altres activitats que puguin dur-se a terme.

També es preparen les diferents assegurances obligatòries per als diferents convenis col·lectius, així com els de responsabilitat civil dels instal·ladors i d’empreses constructores, la tramitació de la targeta Solred per a descomptes en combustible, descomptes en telefonia mòvil, en òptiques, en viatges, …

Des d’aquest Departament es manté relació amb altres entitats empresarials, sobretot amb les que tenen l’àmbit d’actuació a Catalunya, amb intercanvi d’informació, accions conjuntes, etc. També es mantenen relacions amb els diferents Organismes Oficials que tenen més relació amb el món empresarial, com són els Ajuntaments, els Consells Comarcals, etc. de les nostres comarques.

Laboral
El Departament Laboral és una secció dins de l’organigrama de serveis que ofereix l’Organització d’empresaris de Lleida Fundació Privada. Aquest departament presta els serveis relatius a la confecció i agilitació de documentació diversa del soci i dels seus treballadors envers l’Administració Pública i, concretament, en assumptes laborals i seguretat social, i en matèria tributaria.

Els seus principals objectius són:

 • Altes, baixes i variacions d’empreses, ja sigui tant persona física com individual
 • Altes, baixes i variacions de treballadors (Sistema RED)
 • Contractació de treballadors.
 • Confecció de contractes de treball entre empleats i empleadors.
 • Tramitació de I.T. tant d’empresaris com de treballadors.
 • Preparació de documentació per sollicitar l’atur.
 • Confecció de llibres de visites.
 • Confecció dels fulls salarials (mensuals, extres, endarreriments …).
 • Confecció i tramesa de la Seguretat Social dels treballadors.
 • Confecció anual dels rebuts de la Fundació Laboral de la Construcció.
 • Tramitació de persones estrangeres, permís de treball i de residència.
 • Assessorament de jubilació i d’invalidesa.
 • Preparació i tramitació d’inspeccions de Treball i de la Seguretat Social.
 • Confecció, classificació i tramesa del model trimestral 110 i anual 190.
 • Càlculs de costos (preu hora, salaris …).
 • Informació de Convenis.
 • Calendaris laborals per empreses.
 • Preavís de finalitzacions de contractes.
 • Confecció de quitances.
 • Tramitació d’expedients davant INSS, INEM, TGSS, Benestar Social, Departament de Treball, Inspecció de Treball, etc.
 • Altes i baixes d’autònoms.
 • Tramitació d’expedients en règim d’assimilat.
 • Obertures de centres de treball.
Formació
Les tasques d’aquest departament es poden resumir en dos eixos:

 • Programació de cursos de formació.
 • Sol·licitud de subvencions per cursos.

La programació de cursos segueix diferents directrius d’acord amb l’entitat que subvenciona la formació. Les tasques comunes per a tots són les següents:

En primer lloc, un cop concertat amb el professor o centre, es dóna difusió als associats mitjançant una tramesa general i els interessats formalitzen la seva inscripció. En alguns casos, i per completar el nombre mínim d’alumnes, ha calgut fet una publicitat externa. Les inscripcions es formalitzen telefònicament.

En el moment d’iniciar el curs, cal comunicar a l’organisme oportú la relació dels alumnes, preparar el control d’assistències i la documentació que es lliurarà als alumnes.

Al llarg del curs es fa seguiment de l’assistència, per cobrir possibles baixes. En acabar, es passen enquestes de valoració. Al mateix temps, es du a terme l’oportuna comunicació dels alumnes que han superat el curs satisfactòriament i se’ls expedeix un diploma.

Hi ha diferents tipus de cursos:

 • Cursos intersectorials, de Foment del Treball: s’hi s’agrupen alumnes d’empreses de qualsevol activitat. Són adreçats bàsicament a treballadors, tot i que s’admet un mínim percentatge d’autònoms (el 5 % dels alumnes).
 • Cursos per a aturats i de reciclatge subvencionats per la Generalitat adreçats a treballadors, autònoms i familiars d’empresaris.
 • Cursos de la Fundació Laboral de la Construcció: formen part d’un Pla Agrupat només per a empreses que han signat el Conveni de Construcció. Adreçat tant a empresaris com als seus treballadors.
 • Cursos corresponents a diferents Plans d’oferta i demanda sol·licitats per les diferents associacions: AENEL, AGRISEC, AEF, Gremi de forners, Gremi de perruqueria, Associació d’empreses d’oficina de farmàcia, que són adreçats tant a empresaris com als seus treballadors.
 • Cursos sense subvencions, organitzats pels diferents Gremis o Associacions.

Les sol·licituds que s’han de gestionar són:

 • Les de tramitació a la Fundació Tripartita Formación y Empleo (Forcem) en els quals cal presentar hi ha el Pla Intersectorial, Plans d’Oferta adreçat a empresaris, Plans de demanda o Plans Sectorials adreçats a treballadors, i la Fundación Laboral de la Construcción adreçats únicament al sector de la cosntrucció. Quan escaigui, cal presentar els documents que acreditin que l’empresa correspon al sector i el nombre de treballadors que té.
 • Les que es presenten al Departament de Treball inclouen la relació de cursos que els diferents Gremis tenen interès d’impartir i no tenen subvenció per altres vies.